Data Masking

Tarjoamme henkilötietojen häivyttämiseen, eli maskaukseen, varman ja tehokkaan ratkaisun.

Luottamuksellisen tiedon käyttö testauksessa

Sovelluskehitys ja -testaus ulkoistetaan usein yhteistyökumppaneille ja kehitys- ja testaustiimeille. EU:n yleinen tietosuoja-asetus edellyttää luottamuksellisten tietojen käsittelyn osalta tiettyjä vaatimuksia, joihin kehittämämme testitiedon hallintaratkaisu (Data masking) vastaa.

Profit Softwaren ratkaisu koostuu kahdesta osasta, luottamuksellisen tiedon salauksesta testiaineiston luonnin yhteydessä sekä testiaineiston virkistämisestä salatulla aineistolla. Ratkaisu voidaan ottaa käyttöön pelkästään testiaineiston salaukseen tai se voidaan laajentaa kattamaan testiaineiston virkistäminen.

Testiaineiston salaus ja virkistäminen

Aineisto voidaan salata useilla asiakkaan valittavissa olevilla menetelmillä, kuten pysyvällä salauksella tai sotkemalla tieto erilaisilla algoritmeilla. Salaus tapahtuu testiaineiston luontiprosessin yhteydessä tietokantatasolla kenttäkohtaisesti siten, että tiedon eheyssäännöt säilyvät salauksesta huolimatta. Prosessi on täysin dynaaminen ja asiakkaan konfiguroitavissa.

Testidatan virkistäminen on haastavaa, sillä testaustilanteet ja -tarpeet vaihtelevat testattavan kokonaisuuden ja ominaisuuksien mukaan. Yksinkertaistettu malli, jossa tuotantodata kopioidaan testiympäristöön ei useinkaan ole mahdollinen, sillä testidataa ei voida päivittää kesken testisyklin ja toisaalta tuotannon datamäärät ovat usein niin suuret, ettei niitä ole järkevää siirtää testi- ja kehitysympäristöön.

Ratkaisu

  • Sovitetaan aina kulloiseenkin ympäristöön niin, että se ymmärtää taustalla olevat tietorakenteet ja näin testiaineistoa voidaan virkistää osajoukko kerrallaan jopa yksittäisen asiakastunnuksen, tuotetunnuksen tai tapahtuma-aikavälin tasolla aina kulloisenkin testaustarpeen mukaan.
  • Testaajat määrittelevät haluamansa testimateriaalin yksinkertaisen käyttöliittymän avulla ja tämän perusteella järjestelmä poimii halutun testimateriaalin käyttöön.

Hyödyt

  • Ratkaisun suorituskyky on erinomainen ja se soveltuu käytettäväksi suurienkin datamäärien kanssa.
  • Henkilötiedot voidaan rajata, mikä tarkoittaa, että käyttö mahdollistetaan vain niille henkilöille, joilla tulee olla pääsy ympäristöön.
  • Tehokas testaus, joka onnistuu hyvällä testiaineistolla helposti ja nopeasti.

Muita ratkaisujamme

Teknologiat

  • SQL Server
  • SSIS
  • BIML

 

Yhteystiedot

Samu Koskinen

Samu Koskinen

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Yhteydenottopyyntö