Data Masking

Vi erbjuder en effektiv och smidig lösning för att dölja, dvs. maskera personuppgifter.

Användning av konfidentiella uppgifter vid testning

Utveckling och testning av applikationer läggs ofta ut på entreprenad till samarbetspartner och utvecklings- och testningsteam. EU:s allmänna dataskyddsförordning ställer vissa krav på behandlingen av konfidentiella uppgifter och den lösning som vi utvecklat för hantering av testdata (Data Masking) uppfyller kraven.

Profit Softwares lösning består av två delar, kryptering av konfidentiella uppgifter i samband med att testmaterialet skapas samt uppdatering av testmaterialet med krypterat material. Lösningen kan införas endast för kryptering av testmaterial eller utökas att också omfatta uppdatering av testmaterial.

Kryptering och uppdatering av testdata

Materialet kan krypteras med flera metoder efter kundens val, såsom permanent kryptering eller genom att uppgifterna ändras och kastas om med olika algoritmer. Krypteringen görs i samband med att testmaterialet skapas på databasnivå och enligt fält på så sätt att integritetsvillkoren för data bibehålls trots krypteringen. Processen är helt dynamisk och kan konfigureras av kunden.

Uppdatering av testdata är krävande, eftersom testtillfällena och testningsbehoven varierar efter den helhet som testas och dess egenskaper. En förenklad modell, där produktionsdata kopieras till testmiljön är ofta inte möjlig, eftersom testdata inte kan uppdateras under själva testcykeln. Dessutom är produktionsdatavolymerna ofta så stora att det inte är ändamålsenligt att överföra dem till test- och utvecklingsmiljön.

Lösning

  • Anpassas alltid efter respektive miljö så att lösningen förstår bakomliggande datastrukturer och testmaterialet kan uppdateras en delgrupp åt gången, rentav som enskilda kundkoder, produktkoder eller för ett bestämt tidsintervall, allt efter testningsbehovet.
  • De som utför testningen definierar önskat testmaterial via ett enkelt användargränssnitt och systemet plockar det begärda testmaterialet för användning.

Fördelar

  • Lösningens prestationsförmåga är utmärkt och lämpar sig också för stora datavolymer.
  • Personuppgifterna kan begränsas, så att endast de personer som ska ha tillgång till miljön kan använda uppgifterna.
  • Effektiv testning, som lyckas snabbt och enkelt med ett bra testmaterial.

Övriga lösningar

Tekniska verktyg

  • SQL Server
  • SSIS
  • BIML

Kontakt

Antti Lapinleimu

Antti Lapinleimu

Juha Järvinen

Juha Järvinen

Kontaktförfrågan