Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Profit Software (FO-nummer: 0899369-2) behandlar och lagrar personuppgifter relaterade till kund- och marknadsföringskommunikation.

Personuppgiftsansvarig

Profit Software Oy (FO-nummer: 0899369-2)

Bertel Jungs plats 7 B

02600 Esbo

Ansvarig för registerfrågor

Dataskyddsombud: Harri Inkinen

harri.inkinen(at)profitsoftware.com

Registrets namn

Profit Software Oy:s register för kund-, marknadsförings- och personalinformation.

Syftet med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund

Syftet med behandlingen av personuppgifter är rekrytering av nya anställda, kundtjänst, skötsel av kundrelationer samt kommunikation. Dessutom används uppgifterna för försäljning, marknadsföring, genomförande och utveckling av Profit Softwares tjänster och evenemang.

Personuppgifter samlas in i samband med administrering och hantering av kundrelationer. Personuppgifter samlas också in direkt från de registrerade (exempelvis i samband med prenumeration på nyhetsbrev, besök på webbplatsen eller registrering av uppgifter i rekryteringssystemet) 

Till rekryteringssystemet samlar man också in personuppgifter om potentiella anställda från tredje parter, såsom LinkedIn, Facebook, Twitter, Github eller andra offentliga källor, vilket sker med de potentiella anställdas uttryckliga samtycke till tredje parten eller Profit Software. Detta benämns informationssökning om potentiella anställda och detta kan utföras manuellt av vår personal eller automatiskt av våra tjänster.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är främst den personuppgiftsansvariges berättigade intresse, avtal, samtycke eller lagstadgade åtaganden.

Det berättigade intresset avser situationer där det finns ett samband mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige. Exempelvis behandling av uppgifter som avser hanteringen av kund- och samarbetsrelationer.

Samtycket gäller i situationer där den registrerade har gett sitt samtycke till behandling av uppgifterna, såsom prenumeration på vårt nyhetsbrev eller registrering av uppgifter i rekryteringssystemet.

Den registrerades samtycke inhämtas också om en anställd hos Profit Software har gett en rekommendation och anmält den registrerade som potentiell arbetssökande. Potentiella anställda informeras alltid om sådan behandling av uppgifter.

Vilka uppgifter samlar Profit Software in

Registret innehåller uppgifter om följande kategorier av registrerade:

 • Den personuppgiftsansvariges kunder, kundens representanter och kontaktpersoner
 • Representanter och kontaktpersoner för den personuppgiftsansvariges underleverantörer och leverantörer
 • Potentiella kunder
 • Arbetssökande
 • Andra intressenter

Uppgifter som samlas in om den registrerade i den utsträckning som är nödvändig för varje enskilt ändamål:

Kund- och marknadsföringskommunikationsregister:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Organisationsnamn med kontaktuppgifter
 • Land
 • Personens status och kontaktuppgifter
 • Annan information som tillhandahålls av personen (t.ex. nyhetsbrevsprenumeration, anmälningar och deltagande i evenemang)
 • IP-adress

Register över arbetssökande:

 • För- och efternamn
 • Kontaktuppgifter
 • Nuvarande arbetsgivare
 • Studie- och arbetslivshistoria
 • Färdigheter och yrkeskompetens
 • Arbetsansökan, CV och övriga bilagor som den arbetssökande lämnar in
 • Offentlig information i LinkedIn- och Facebook-profiler
 • Information om rekryteringsstatus
 • Kommunikation under rekryteringsprocessen
 • Anteckningar om lämplighet för uppgiften för deltagare i rekryteringsprocessen

Överföring eller överlämning av personuppgifter

Profit Software lämnar i princip inte ut personuppgifter om registrerade till tredje part, utom i fall där myndigheter utövar sin lagstadgade rätt att ta del av uppgifterna.

Profit Software kan också använda pålitliga tjänsteleverantörer för teknisk implementering av sina tjänster, i vilket fall leverantörerna behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

Överföring av personuppgifter till tredje länder

I princip överförs inte personuppgifter utanför EU:s medlemsstater eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om behandlingen av personuppgifter kräver det kommer dock överföringen att ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Datalagring och datasäkerhet

Vi behandlar personuppgifter endast så länge som vi har en lagstadgad rätt eller skyldighet att behandla personuppgifterna och så länge som personuppgifterna behövs för ovan beskrivna syften.

Vid lagring av personuppgifter görs regelbundna bedömningar av behovet av de lagrade uppgifterna och vi raderar uppgifter som har blivit föråldrade eller som inte längre behövs.

Personuppgifterna skyddas med tekniska metoder. Endast den som behöver komma åt personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till registret. Personuppgifter behandlas i system som kontrolleras av Profit Software eller dess samarbetspartner. Vi har säkerställt att alla samarbetspartner som är involverade i behandlingen av personuppgifter följer denna integritetspolicy, gällande dataskyddslagstiftning och myndighetsbestämmelser.

De registrerades rättigheter

Profit Software ansvarar för att de registrerades rättigheter garanteras. Den registrerade har följande rättigheter:

 • Rätt att få tillgång till personuppgifterna. Den registrerade kan begära att Profit Software bekräftar om huruvida Profit Software behandlar den registrerades uppgifter och begära att få granska de lagrade personuppgifterna.
 • Rätt att begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Den registrerade har rätt att begära rättelse eller radering av felaktiga uppgifter om honom eller henne.
 • Rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter. Den registrerade har rätt att i vissa specifika situationer begära begränsning iv behandlingen av uppgifter som rör honom eller henne.
 • Rätt att invända mot behandling av uppgifter. Den registrerade har rätt att invända mot behandlingen av sina personuppgifter när de grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse.
 • Återkalla tidigare samtycke. Om behandlingen grundas på samtycke kan den registrerade när som helst återkalla sitt samtycke.
 • Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna. Den registrerade får lämna in klagomål om behandlingen av sina personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som är Dataombudsmannens byrå. Dataombudsmannens kontaktuppgifter finns på adressen www.tietosuoja.fi.

Den registrerade kan utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss på adressen ovan i denna integritetspolicy.

Användning av kakor

Profit Software använder kakor (cookies) på sin webbplats. Kakor är små datafiler som överförs till din dator när du kontaktar webbplatsen.  Kakor används för att behandla och analysera information relaterad till användningen av webbplatsen. Informationen som samlas in med hjälp av kakor används för att övervaka användningen av webbplatsen, förbättra användbarheten och utveckla webbplatsen för att bättre tillgodose användarnas behov. Kakor skadar inte användarens dator eller webbläsare. 

Kakorna som används på vår webbplats är klassificerade efter syfte i obligatoriska kakor och tredjepartskakor.

Obligatoriska kakor behövs för att säkerställa att tjänsterna fungerar. Dessa gör att webbplatsen kommer ihåg dina val så du slipper göra om dem varje gång du besöker sidan.

Tredjepartskakor används för besökaranalys på webbplatsen. För tredjepartskakor använder Profit Software kakor från Google Analytics, Linkedin Insight, Leadfeeder och Myfonts.

De viktigaste uppgifterna som samlas in med analyskakor är:

 • Webbläsare som används
 • IP-adress
 • Användarens geografiska plats
 • Besökstidpunkt
 • Den webbplats från vilken användaren anländer
 • Besökta sidor

Användare som besöker webbplatsen kan dock blockera eller begränsa användningen av kakor på vår webbplats. Samtycket till kakor kan också återkallas när som helst genom att besöka vår webbplats och blockera användningen av kakor i kakbannern. Kakinställningarna är dock webbläsarspecifika och måste ställas in separat för varje webbläsare du använder.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår kakpolicy med anledning av till exempel utveckling av tjänster eller tvingande lagstiftning.

Revision av integritetspolicyn

Profit Software förbehåller sig rätten att revidera denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy uppdaterades i december 2021.